Centrum Metodologii Badań w Naukach o Zarządzaniu i Jakości „BizResearch.pl” integruje i inspiruje środowisko akademickie do otwartej, racjonalnej i twórczej dyskusji na temat wyzwań oraz perspektyw rozwoju metodologii badań w naukach o zarządzaniu i jakości, oferując jednocześnie rozwiązania aplikacyjne wspierające prace naukowo-badawcze prowadzone w tej dyscyplinie nauki.

Do zadań szczegółowych Centrum należy:

 • działalność naukowo-badawcza w zakresie wyzwań i perspektyw rozwoju metodologii w naukach o zarządzaniu i jakości, a także upowszechnianie uzyskiwanych wyników w formie publikacji i wystąpień naukowych,
 • rozwój i doskonalenie metod, technik i narzędzi badawczych oraz propagowanie najlepszych praktyk metodologicznych w zarządzaniu i jakości,
 • integracja środowiska naukowego wokół wyzwań i perspektyw rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu i jakości poprzez tworzenie warunków do wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń oraz współpracę z innymi ośrodkami akademickimi i sferą praktyki gospodarczej,
 • doskonalenie kompetencji metodologicznych pracowników naukowych reprezentujących dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości,
 • kreowanie i upowszechnianie narzędzi metodycznych wspierających prace naukowo-badawcze prowadzone w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku przedstawicieli sfery społeczno-gospodarczej aktywnie angażujących się w prace naukowo-badawcze prowadzone w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • realizacja innych zadań zlecanych przez Dziekana lub Radę Wydziału Zarządzania UŁ w zakresie przedmiotowego działania.

Centrum „BizResearch” jest kontynuatorem działalności Centrum Metod Organizacji i Zarządzania , które zostało powołane Zarządzeniem Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ nr 12/2016 z dnia 12.09.2016. 

Osoby zainteresowane działalnością Centrum serdecznie zapraszamy do współpracy i aktywnego zaangażowania w pracę na rzecz rozwoju metodologii badań w naukach o zarządzaniu i jakości.

 

Struktura organizacyjna Centrum Metodologii Badań w Naukach o Zarządzaniu i Jakości „BizResearch.pl”

Kierownictwo Centrum:

Rada Naukowa Centrum:

W latach 2016-2017 funkcję Honorowej Przewodniczącej Rady Programowej Centrum pełniła Pani Prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk

 

Plany rozwoju Centrum i jednocześnie rozbudowy strony internetowej www.bizresearch.pl obejmują następujące rodzaje aktywności:

 • Głos ekspertów z zakresu metodologii badań – opinie i wywiady z przedstawicielami Rady Naukowej Centrum i innymi, wybitnymi przedstawicielami środowiska akademickiego na temat wyzwań rozwoju metodologii badań w dyscyplinie NoZiJ.
 • Prace naukowo-badawcze w obszarze metodologii badań – prezentacja wyników badań i publikacji powstałych na podstawie projektów badawczych realizowanych w ramach Centrum BizResearch.pl. Dotychczas zrealizowano dwa projekty badawcze na temat (1) rozwoju subdyscyplin w naukach o zarządzaniu i jakości oraz (2) wyzwań etycznych w metodologii badań w naukach o zarządzaniu i jakości. . W przyszłości planowane są dalsze badania.
 • Narzędzia badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości – prezentacja i upowszechnianie wartościowych, autorskich narzędzi badawczych, które zostały wykorzystane w praktyce badawczej nauk o zarządzaniu i jakości. Warunkiem opublikowania narzędzia będzie recenzowana publikacja naukowa zawierająca wyniki badań uzyskane z wykorzystaniem danego narzędzia badawczego oraz pozytywna opinia członków Rady Naukowej Centrum.
 • Narzędzia etyczne w metodologii badań NoZiJ – prezentacja i upowszechnianie narzędzi wspierających prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie NoZiJ zgodnie ze standardami etycznymi.
 • Certyfikaty badawcze – oferta certyfikatów przyznawanych organizacjom i respondentom w ramach uznania za udział w badaniach naukowych prowadzonych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Certyfikaty będzie można personalizować, dostosowując je do potrzeb jednostki naukowej i danego projektu badawczego.
 • Strony projektów badawczych – wykaz stron internetowych projektów badawczych utworzonych w domenie bizresearch.pl. Do tej pory zrealizowano trzy strony internetowe. Planowane są dalsze realizacje w tym obszarze.
 • Subdyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości – aktualne informacje na temat wykazu subdyscyplin w NoZiJ.
 • Publikacje metodologiczne – wykaz i promocja publikacji naukowych poświęconych metodologii badań w naukach o zarządzaniu i jakości.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współtworzenia Centrum „BizResearch.pl”!