Centrum Metodologii Badań w Naukach o Zarządzaniu „BizResearch.pl” jest jednostką organizacyjną na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, której działalność koncentruje się na rozwoju i udostępnianiu narzędzi metodologicznych wspierających prace badawcze prowadzone w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Będzie ono kontynuatorem działalności Centrum Metod Organizacji i Zarządzania , które zostało powołane Zarządzeniem Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ nr 12/2016 z dnia 12.09.2016. 

W najbliższym czasie planujemy rozpocząć działania nad ustanowieniem nowej struktury organizacyjnej oraz wyznaczeniem wizji, misji i celów strategicznych Centrum Metodologii Badań w Naukach o Zarządzaniu. Osoby zainteresowane działalnością Centrum serdecznie zapraszamy do współpracy i aktywnego zaangażowania w pracę na rzecz metodologii badań w naukach o zarządzaniu.

Dotychczasowa struktura Centrum Metod Organizacji i Zarządzania:

Kierownik Centrum MOiZ:

 • Dr Izabela Bednarska-Wnuk

W latach 2016-2019 funkcję kierownika Centrum MOiZ pełniła dr Katarzyna Januszkiewicz

Kolegium Redakcyjne Centrum MOiZ:

 • Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ (Katedra Zarządzania UŁ)
 • Dr hab. Marek Jabłoński, prof. UEK (Katedra Zarządzania Procesowego UEK)
 • Dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK (Katedra Metod Organizacji i Zarządzania UEK)

Rada Programowa Centrum MOiZ:

 • Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński
 • Prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor
 • Dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ
 • Prof. zw. dr hab. Maciej Urbaniak
 • Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
 • Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski
 • Prof. zw. dr hab. Jan Jeżak

W latach 2016-2017 funkcję Honorowej Przewodniczącej Rady Programowej Centrum pełniła prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk